Odstąpienie od umowy

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby Laurem Sp. z o.o. sp. k. (wskazany w stopce poniżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@laurem.pl. 

Termin 14-sto dniowy liczony jest od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazana przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia - nie później jednak niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym.

Dotyczy to w szczególności komputerów i laptopów zakupionych z systemem operacyjnym - aby zwrot został przyjęty, produkt musi być nieaktywowany, a nalepka zabezpieczająca klucz licencyjny nienaruszona. Jest to wymaganie niezbędne, aby zwrot został rozpatrzony pozytywnie. 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 
3) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do   
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

pixel